menu
Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


Pri predaji zdravotníckeho materiálu je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho doklad, ktorým sa preukazuje oprávnenie na predaj, skladovanie a distribúciu zdravotníckeho materiálu.

Všetky uvedené ceny tovaru na e-shope sú vrátane aktuálnej dane z pridanej hodnoty (DPH).


I. Úvodné ustanovenia

1. Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok umiestených na adrese www.medplus.sk (ďalej tiež ako „e-shop“) je spoločnosť Medplus s.r.o., so sídlom 949 01 Nitra, Chrenovská 14, IČO: 45 322 040, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 28303/N (ďalej iba „predávajúci“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom Tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.medplus.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim (ďalej len „OP“).

3. Uskutočnením Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito OP a že s nimi súhlasí.

4. Tieto VOP sú prístupné v e-shope na internetovej stránke https://medplus.sk a sú platné a účinné odo dňa zverejnenia.

5. Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).
Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

6. Kontaktným údajom predávajúceho pre písomnú komunikáciu je adresa sídla, pre elektronickú komunikáciu info@medplus.sk a pre telefonickú komunikáciu 0902 411 676

7. Týmito obchodnými podmienkami sa riadia všetky kúpne zmluvy, ktoré boli uzavreté medzi zákazníkom ako kupujúcim (ďalej iba „kupujúci“) a predávajúcim, pokiaľ bola kúpna zmluva uzatvorená s použitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu

8. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, vzťahujú sa na právne vzťahy založené kúpnou zmluvou tiež ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

9. Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom

 1. uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
 2. na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
 3. uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo
 4. uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.


II. Vymedzenie pojmov

1. Predávajúcim /Prevádzkovateľom/, Dodávateľom Tovarov a Služieb E-shopu je spoločnosť Medplus s.r.o., so sídlom 949 01 Nitra, Chrenovská 14, IČO: 45 322 040, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 28303/N
 
2. Kupujúcim je každý návštevník E-shopu, ktorý súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a objedná si Tovar alebo Služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.
 
3. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.
 
4.Tovarom alebo Službou sú všetky produkty a služby zverejnené na stránkach E-shopu.

5. Objednávka znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu spôsobom uvedeným v týchto OP. Objednávka je Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj Tovarov a Služieb. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto OP a reklamačný poriadok.

6. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom E-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie.

7. Reklamačný poriadok znamená Reklamačný poriadok pre nákup Tovaru v internetovom obchode vydaný Predávajúcim za účelom informovania Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je umiestnený na internetovej stránke www.medplus.sk 

8.Kúpna cena znamená kúpnu cenu za Tovar alebo Službu. Kúpna cena nezahŕňa prípadné náklady za dodanie Tovaru Kupujúcemu.
 

III. Oznámenia pred uzavretím zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:        
 1. prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
 2. uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
 3. uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
2. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

7. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

9. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 8. rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa nedohodnú inak.

10. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

11. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady.

12. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 8 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

13. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

14. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

15. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.

16. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

17. Všetok tovar vystavený na webových stránkach predávajúceho vrátane jeho popisu má len informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť ohľadne tohto tovaru kúpnu zmluvu.

18. Predávajúci upozorňuje, že v zmysle platnej právnej úpravy, je nie oprávnený predávať niektoré ponúkané výrobky len poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a prípadné objednávky takéhoto tovaru zo strany iných subjektov nebudú predávajúcim vybavené.

19. Webové stránky obsahujú tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru kupujúcemu.

20. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

21. Spotrebiteľ je oprávnený v prípade sťažnosti ohľadne vybavenia objednávky túto uplatniť písomne na adrese www.medplus.sk  

22. Dohľad nad dodržiavaním  zákona č.102/2014 Z.z. vykonávajú:
 1. orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa nad ponukou a predajom potravín,
 2. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva nad ponukou a predajom kozmetických výrobkov,
 3. Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb,
23. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je Slovenská obchodná inšpekcia.

Adresa na doručovanie : Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Ústredný inšpektorát odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p.29, 827 99 Bratislava 27
http://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 

IV. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Kúpnu zmluva s predávajúcim je možné uzavrieť niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 1. Použitím on-line formulára na webových stránkach v nákupnom košíku
 2. Telefonicky – na bezplatnej linke 0800 800 441, 0800 601 433, 0902 411 673, 0911 411 673
 3. E-mailom na info@medplus.sk
 4. Písomne na vyššie uvedenej adrese predávajúceho
2. Objednávka je platná až po uvedení/vyplnení všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári označených textom „povinná informácia“:
 1. Meno/názov spoločnosti, fakturačná adresa, IČO, DIČ
 2. Dodacie meno/obchodná spoločnosť, dodacia adresa pokiaľ je odlišná od fakturačnej adresy
 3. E-mail
 4. Telefonické spojenie nutné pre prípadné zmeny typu tovaru
 5. Kód, popis, množstvo a cena tovaru podľa cenníku
 6. Prípadné doplňujúce údaje 
3. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať, čo mu umožňuje objednávkový formulár. Vyplnením a odoslaním objednávky uskutočnenej prostredníctvom webových stránok kupujúci potvrdzuje správnosť a záväznosť objednávky a súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

4. Po odoslaní objednávky a jej následnom spracovaní je kupujúcemu e-mailom odoslané potvrdenie o prijatí objednávky. Ak kupujúci v potvrdení objednávky nájde akékoľvek nezrovnalosti voči objednávke, je povinný kontaktovať predávajúceho.

5. V prípade, že kupujúci neobdrží potvrdenie objednávky, je povinný kontaktovať predávajúceho buď telefonicky alebo e-mailom na adresu :info@medplus.sk

6. Ak kupujúci žiada o potvrdenie objednávky telefonicky, je povinný toto uviesť v objednávky, kde  v prípade objednania prostredníctvom formulára na webových stránkach je pre tento účel určené pole s názvom „Pridajte komentár k objednávke“.

7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká v okamihu doručenia akceptácie (prijatia) objednávky, ktorá je kupujúcemu zaslaná predávajúcim elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke.

8. V prípade, že objednaný tovar nie je momentálne skladom, alebo nie je možné dodržať požadovaný termín dodania, bude o tejto skutočnosti kupujúci informovaný prostredníctvom elektronickej pošty. V takom prípade je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť oznámením zaslaným predávajúcemu na emailovú adresu: info@medplus.sk,  a to v lehote do 24 hodín po oznámení tejto skutočnosti predávajúcim.

9. Kupujúci je oprávnený objednávku telefonicky alebo emailom, bez udania dôvodu zrušiť, a to až do doby odovzdania tovaru dopravcovi, najneskôr však do 24 hodín od potvrdenia objednávky. Ohľadne možnosti zrušenia objednávky má kupujúci možnosť sa vopred telefonicky informovať na horeuvedených kontaktných údajoch.

10. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj potom, čo automatický systém webových stránok predávajúceho objednávku kupujúceho potvrdil. O uvedenom bude kupujúci informovaný telefonicky alebo emailovou správou na ním uvedené kontaktné údaje. K takýmto situáciám môže prísť predovšetkým v prípade objednávky tovaru, ktorého je na trhu, vzhľadom k zvýšenému dopytu, či výpadkom v dodávkach tovaru na strane dodávateľov predávajúceho, nedostatok a tento tovar potrebujú pre svoje riadne fungovanie zdravotnícke zariadenia. Takéto prípady môžu nastať napríklad v období šírenia epidémií chorôb, živelných katastrof a pod..   V záujme ochrany verejného zdravia a s tým súvisiaceho zabezpečovania zdravotníckej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach môže predávajúci objednávky týchto zariadení uprednostniť pred ostatnými kupujúcimi.

11. Pri predaji zdravotníckeho materiálu môže predávajúci požadovať od kupujúceho predloženie dokladu o „registrácii neštátneho zdravotníckeho zariadenia“,  prípadne iné oprávnenie k „predaju, skandovaniu a distribúcii zdravotníckeho materiálu“.

12. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj potom, čo automatický systém webových stránok predávajúceho objednávku kupujúceho potvrdil. Jedná sa o prípady, kedy kupujúci si vložil do košíka tovar, ktorý je určený len oprávneným zákazníkom s IČO a predmetom podnikania, resp. podlieha evidencii o prekurzoroch výbušnín. O uvedenom bude kupujúci informovaný telefonicky alebo emailovou správou na ním uvedené kontaktné údaje.


V. Dodacie podmienky

1. Ak má predávajúci tovar skladom, prebieha odosielanie zásielky spravidla ten istý alebo nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky. Preprava zásielky obsahujúca zakúpený tovar doručovateľom sa spravidla pohybuje v rozmedzí jedného až troch dní, pričom táto doba sa môže v závislosti na ročnom období, či iných okolnostiach líšiť, pričom predávajúci túto dobu nemôže ovplyvniť. V prípade požiadavky na expresné dodanie tovaru je toto možné individuálne dohodnúť na základe telefonickej alebo emailovej dohody.

2. Cena za prepravu prostredníctvom ponúkaných dopravcov je uvedená v objednávkovom formulári a je vo výške 5,00 s DPH. Cena prepravy zahŕňa cenu dopravy aj dobierky. V prípade, že hodnota objednaného tovaru presiahne sumu 79,00 s DPH, je doprava zadarmo.

3. Kupujúci je povinný objednaný tovar od dopravcu prevziať a v prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potreba tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke znáša náklady spojené s opakovaným/iným doručovaním tovaru kupujúci, pričom je povinný ich predávajúcemu uhradiť.

4. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.
 
5. Tovar je po dobu prepravy poistený. Kupujúci je povinný zjavné vady a poškodenie zásielky uplatniť u dopravcu pri prevzatí tovaru
 

VI. Cena tovaru a platobné podmienky

1. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním a platbou za tovar podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť niektorým z nasledovných spôsobov :
 1. platobnou kartou, hotovosťou pri dodaní tovaru (platba na dobierku je zadarmo)
 2. bezhotovostným prevodom na bankový účet IBAN: IBAN SK73 1100 0000 0029 2782 8566, na základe faktúry so splatnosťou 30 dní od jej vystavenia.
2. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný vykonať platbu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.    


VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy  

1. V prípade, ak kupujúci uzaviera kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti, nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa úpravy uvedenej nižšie tomto článku. Nižšie uvedená úprava sa vzťahuje na spotrebiteľa.

2. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou a ním zakúpený tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy resp. Objednávky bez udania dôvodu v súlade v lehote 14 dní od prevzatia Tovaru

3. Kupujúci si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • písomne v listinnej podobe
 • prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného Kupujúcemu spolu s potvrdením prijatia Objednávky E-shopom,
 • prostredníctvom zápisu na inom trvanlivom nosiči t.j. zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy na e-mail info@medplus.sk
4. Kupujúci je bezodkladne po zaslaní oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy povinný zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy spolu so všetkou dokumentáciou.

5. Spotrebiteľ je povinný zaslať predávajúcemu tovar prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra Odporúčame Tovar (resp. zásielku) poistiť!

6. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná ak kupujúci doručil Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy osobne najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu Predávajúceho, toto oznámenie odovzdal na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch alebo si uplatnil právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom vyplneného formulára zaslaného e-mailom najneskôr v posledný deň lehoty.

7. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8. Tovar, ktorý chce kupujúci v zmysle tohto článku vrátiť musí byť v pôvodnom stave a nesmie byť poškodený. V prípade, ak bude predávajúcemu pri odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy podľa tohto článku vrátený zakúpený tovar bude v poškodenom stave, kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za zakúpený tovar zníženú o náhradu škody spôsobenú na objednanom tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody voči kupujúcemu zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho voči predávajúcemu na vrátenie kúpnej ceny za zakúpený tovar.

9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 7 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať kompletný tovar späť na adresu sídla predávajúceho. Lehota podľa prvej vety tohto sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu Tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, nepoužívaný (okrem prípadu uvedeného v tomto článku, t.j. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie vlastností Tovaru) a neznečistený.

10. Po prijatí Tovaru spolu so všetkou dokumentáciou a formulárom po uznaní práva, budú Kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky do 30 dní od dňa odstúpenia od zmluvy spôsobom vyznačeným vo formulári. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu vrátiť platby pred tým, ako mu je zakúpený Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie zakúpeného Tovar späť Predávajúcemu.

11. V zmysle ust. § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci - spotrebiteľ odstúpil. Od Kupujúceho - spotrebiteľa nemôže Predávajúci požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nasledujúcich nákladov a platieb:
 • dodatočné náklady (t.j. rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci – spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim (§ 9 ods. 3 5 zákona č. 102/2014 Z. z.)
 • náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru (§ 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.)
 • ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby (t.j. cena za službu v zmysle doplnkovej zmluvy podľa článku III bodu 9 týchto VOP).
12. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

13. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 
14. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od začiatku zrušuje.


VIII. Zodpovednosť za vady a záruka a uplatnenie reklamácie, sťažností a podnetov

1. Predávajúci zodpovedá:
 • za to, že objednaný tovar je bez vád, má požadovanú prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť,
 • za to, že tovar v čase prevzatia kupujúcim má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ho možno použiť podľa povahy a účelu kúpnej zmluvy alebo podľa toho, čo si zmluvné strany dojednali a že vec nemá právne vady,
 • za vady, ktoré má objednaný tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim.

2. Pri použitom tovare nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebovaním. Pri tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.

3. Za vadu objednaného tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby tovaru v dôsledku jeho nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.

4. Záručná doba na uplatnenie reklamácie na tovar je 24 mesiacov a na použitý tovar je 12 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

5. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

6. Ak o to Kupujúci požiada, vystaví mu Predávajúci záručný list k zakúpenému Tovaru. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

7. Podmienky reklamácie sú upravené v reklamačnom poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodný podmienok.  


IX. Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky.

2. Predávajúci prehlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok.

3. Predávajúci vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

4. Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.

5. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


X. Riešenie spotrebiteľských sporov

1. Predávajúci týmto v zmysle ust. § 10a ods. 1 písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov informuje spotrebiteľa o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

2. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@medplus.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

3. Kupujúci - spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci - spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim - spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

5. Každý Kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.


XI. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky /ďalej len OP/ a vrátane reklamačného poriadku aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny OP, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých OP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

2. Tieto OP sú k dispozícii v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako aj sú zverejnené na internetovej stránke www.medplus.sk

3. Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť 9. 4. 2021.

V Nitre dňa, 9. 4. 2021
 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačné podmienky internetového obchodu (E-shopu)
neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2. Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov a na použitý tovar je 12 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri tovaroch podliehajúcich skaze je doba uvedená výrobcom na obale (12, 18 mesiacov)

3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

5. Kupujúci môže uplatniť práva zo zodpovednosti u predávajúceho nasledovne:
 1. v kamennom obchode Predávajúceho,
 2. písomnou vlastnoručne podpísanou reklamáciou prostredníctvom reklamačného formulára na adresu sídla predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom a dokladom o kúpe tovaru prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra. Predávajúci nepreberá zakúpený tovar, ktorý mu bol zaslaný kupujúcim prostredníctvom dobierky,
 3. elektronický prostredníctvom reklamačného formulára.
6. Kupujúci je zároveň povinný bezodkladne predložiť reklamovaný tovar a doklad o kúpe tovaru predávajúcemu v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu sídla predávajúceho.

7. Pre spárovanie reklamovaného tovaru s uplatnenou reklamáciou oznámi kupujúci predávajúcemu pri predložení reklamovaného tovaru svoje meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum uskutočnenia reklamácie prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý je umiestnený na internetovej stránke E-shopu www.medplus.sk

8. Reklamácia tovaru sa považuje za uplatnenú až po splnení postupu uvedeného v Reklamačnom poriadku.

9. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
 1. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, predávajúci ju bezplatne, riadne bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odstráni. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti Tovaru, len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 2. Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru
 4. Pri tovare, ktorý bol kupujúcim zakúpený od predávajúceho s označením vadný alebo použitý, nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením tovaru. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
10. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

11. Právo na záruku zaniká v prípade, že:
 1. k vade došlo mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 2. nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 3. neoznámením zjavných vád pre prevzatí tovaru,
 4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 5. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 6. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 7. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
12. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Záruka sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

13. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa OP a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí predávajúci spôsob vybavenia reklamácie podľa tohto Reklamačného poriadku ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

14. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

15. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ihneď, ak to nie je možné, musí sa spotrebiteľovi doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. V potvrdení predávajúci uvedie kedy bola reklamácia uplatnená, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. Predávajúci je rovnako povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenie reklamácie. Písomný doklad o vybavení reklamácie odošle predávajúci kupujúcemu elektronický na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácii alebo v užívateľskom účte kupujúceho alebo na poštovú adresu kupujúceho.

16. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Za odborné posúdenie sa považuje písomné vyjadrenie znalca, stanovisko vydané autorizovanou osobou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

17. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy tovaru a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o reklamácii uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Záručná doba počas vykonávania odborného posúdenia neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 30 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nie je oprávnený predávajúci zamietnuť.

18. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá kúpnej zmluve, ako aj všetky spotrebiteľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

19. V prípade, ak bude reklamácia zo strany predávajúceho uznaná, predávajúci vráti spotrebiteľovi poštovné.

20. Pre úpravu zodpovednosti za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, v zmluvných vzťahoch medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

21. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

22. Nepoškodenie tovaru resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vašim podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal a rovnako aj tovar zabalený v obale sú v poriadku a nepoškodené.
 
23. Tieto Reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.