menu
Úvod Prekurzory výbušnín

Prekurzory výbušnín


V súlade s novými podmienkami stanovenými Nariadením (EU) 2019/1148 o uvádzaní na trh a používaní prekurzorov výbušnín, platných od 1. 2. 2021, vás informujeme o zmenách v predaji niektorých produktov.

Podľa nových podmienok bude u prekurzorov výbušnín umožnený nákup, nadobudnutie a držanie len užívateľom po vyplnení prehlásenia a overenia totožnosti. Bez tohoto vyplneného prehlásenia a overenia totožnosti nemôžeme daný produkt dodať. Prehlásenie musí potvrdiť štatutárny zástupca, prípadne splnomocnená osoba. Platnosť tohoto prehlásenia je 15 mesiacov. Cieľom je zabrániť domácej výrobe výbušnín a obmedziť terorizmus s výbušninou.

Súčasne s Prehlásením zašlite k overeniu  kópiu OP s viditeľnými údajmi: meno, číslo OP, platnosť OP a vystavujúci úrad/ vydal. Bez týchto dokumentov nemôžeme produkt dodať.

nariadenie - Článok 8 - Overenie pri predaji, bod 2. a) na strane 11 sa uvádza, že máme povinnosť pri predaji prekurzoru podliehajúceho obmedzeniu preveriť doklad totožnosti osoby, oprávnenej zastupovať zákazníka.

Ako alternatívu overenia OP môže byť overenie Vášho podpisu na notárskom úrade.

Vyplnené prehlásenia vrátane kópie občianskeho preukazu, zasielajte výhradne na e-mail: penickova@medplus.sk, ktorý je zabezpečený v rámci nakladania s údajmi podľa podmienok GDPR. V prípade, že po objednávke neobdržíme vyplnené prehlásenia vrátane kópie OP, musíme takúto objednávku zrušiť.

Formulár prehlásenie môžete stiahnuť TU:Odkazy na legislatívu: